Privacyverklaring

Privacyverklaring

Kapaan vof Tuinaanleg en Onderhoud Groenbeheer en Grondwerk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Grondslag voor de verwerking

Kapaan vof verwerkt uw persoonsgegevens als u klant bent van Kapaan vof. De klant is degene met wie Kapaan vof een overeenkomst is aangegaan voor levering van goederen en/of diensten.

Daarnaast verzamelen wij ook persoonlijke gegevens van potentiele klanten (prospects), nieuwsbrieflezers, leveranciers en onze eigen medewerkers. In zijn algemeenheid geldt dat de bepalingen die hieronder staan ook van toepassing zijn op de persoonlijke gegevens van deze personen.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Kapaan vof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren.
Om goederen en/of diensten aan u te kunnen leveren.
Voor het versturen van facturen en het afhandelen van uw betaling.
Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Voor het verzenden van onze nieuwsbrief (indien gewenst).
Om u toegang te verschaffen tot ons extranet (indien gewenst).
Om u uit te nodigen voor bijeenkomsten en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Kapaan vof verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, en gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kapaan vof registreert de volgende gegevens:Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht
Adres en woonplaats
E-mailadres en (mobiele) telefoonnummer
Bankrekeningnummer (in geval van automatische incasso)
Producten die u bij ons heeft afgenomen
Gegevens over uw tuin en aan u verstrekte adviezen
Wij verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (zoals ras, politieke voorkeur, geloofsovertuiging, etc.). van onze diensten en producten.
Kapaan vof verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, en gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Kapaan vof gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Kapaan vof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij hebben echter ook te maken met wetgeving ten aanzien van minimale bewaartermijn van transactiegegevens. De wettelijke bewaartermijn bedraagt thans 7 volle kalenderjaren.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

Alleen onze medewerkers die dat voor hun functie vereisen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Daarnaast heeft onze ICT dienstverlener toegang tot onze systemen om beheer en onderhoud uit te kunnen voeren (zie ook hierna onder het kopje “delen van persoonsgegevens met derden”).

Wij houden verkregen persoonsgegevens geheim en verplichten onze medewerkers ook tot geheimhouding. Wij zorgen er ook voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kapaan vof verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Kapaan vof  verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (bijvoorbeeld voor de rechtstreekse levering van goederen) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (waaronder onze ICT dienstverlener), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kapaan vof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen, doorsturen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kapaan vof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@kapaan.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kapaan vof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan. Dit betreft zowel technische als organisatorische maatregelen. Zo worden uw gegevens opgeslagen op een server die wij in beheer hebben. Daarnaast gebruiken wij alleen betrouwbare standaard bedrijfssoftware voor de registratie van uw gegevens bij Become-it

Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op

Contactgegevens

Kapaan vof Tuinaanleg en Onderhoud Groenbeheer en Grondwerk
Rijnbandijk 53
4043 JJ Opheusden
Tel: 0488-483734
Email: info@kapaan.nl

Opheusden, mei 2018

Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.