Werken bij Kapaan? We hebben 3 beschikbare vacature(s) Bekijk vacatures

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Kapaan tuinaanleg, onderhoud, groenbeheer en grondwerk, gevestigd te Opheusden, hierna te noemen ‘opdrachtnemer’.
 2. De wederpartij zal verder in deze algemene voorwaarden aangeduid worden als ‘opdrachtgever’.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door de opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
 4. Bijzonder van de voorwaarden van opdrachtnemer afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen/ offertes

 1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Een offerte of aanbieding is standaard 30 dagen geldig en vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 3. De opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer nadrukkelijk anders verklaard.
 5. Mondelinge aanbiedingen door opdrachtnemer of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de opdrachtnemer heeft bereikt.
 2. Elke met opdrachtnemer aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat opdrachtnemer van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat opdrachtnemer zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie opdrachtnemer zich zal wenden tot daartoe erkende en bevoegde instanties.
 3. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door opdrachtnemer bij de aanbieding verstrekt, zijn voor opdrachtnemer niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. niet worden gekopieerd, noch aan derden ter beschikkingen worden gesteld of ter hand gesteld, of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

 

Artikel 4 Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in termijn van uitvoering.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen opdrachtnemer bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

Artikel 5 Prijzen

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elke van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
 3. Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.
 4. Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben partijen het recht algehele ver rekening te verlangen.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
 2. Opdrachtnemer aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 7 Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over:
 • de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zo nodig in overleg met opdrachtnemer;
 • het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
 • voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van (natuurlijke) goederen, bouwstoffen, materialen en werktuigen;
 • over aansluitmogelijkheden voor (elektrische) machines, verlichting, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
 • over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen enzovoorts.
 • over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs (openbare) wegen.
 1. De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
 2. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
 3. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8 (Op)leveringstermijnen en oplevering

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 2. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor opdrachtnemer geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.
 4. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop opdrachtnemer dit de opdrachtgever schriftelijk of mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en/of opgestelde bouwwerk in gebruik heeft genomen.

 

Artikel 9 Betaling

 

 1. Bij betaling middels een factuur, dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door opdrachtnemer aangegeven valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer is aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang opdrachtnemer geen volledige betaling inzake de overeenkomst (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht deze goederen/ zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
 3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken/ goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen.
 5. Voor het geval opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan opdrachtnemer en door opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. opdrachtnemer behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze stukken blijven eigendom van opdrachtnemer en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.
 2. Indien het aanbod door de opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, zal de aanbieding compleet met ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen binnen veertien dagen na datum der afwijzing aan opdrachtnemer worden geretourneerd.
 3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000, onverminderd het recht van opdrachtnemer om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 12 Overmacht

 1. De opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 13 Reclames

 1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de (natuurlijke) goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. de oplevering opdrachtnemer wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 3. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
 4. Indien de reclame naar het oordeel van opdrachtnemer juist is, zal opdrachtnemer hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde (natuurlijke) goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, dan wel opnieuw geleverd en geplant.

 

Artikel 14 Garantie

 1. Op zelfwerkzaamheden door opdrachtgever wordt in het algemeen geen enkele garantie afgegeven. Dit geldt eveneens wanneer mocht blijken dat er verzuim is in het regulier onderhoud van een tuin, indien opdrachtgever dit niet door opdrachtnemer laat uitvoeren, na aanleg van een tuin.
 2. Opdrachtnemer geeft een garantie voor maximaal een groeiseizoen, met een maximum van 12 maanden. Onder groeiseizoen wordt verstaan de periode in een kalenderjaar, gerekend van maart tot en met november.
 3. Indien de door opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan opdrachtgever in rekening gebracht worden.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Eveneens is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het niet in acht nemen door opdrachtgever van de voorschriften van de producent van het product en de door opdrachtnemer verstrekte informatie over het product.
 3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud en normale behandeling van de geleverde zaken worden niet vergoed, omdat hierbij nimmer aansprakelijkheid aanvaard kan worden door opdrachtnemer. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, hout en plantaantastend ongedierte en dergelijke zijn nimmer voor rekening van opdrachtnemer. Tenslotte is opdrachtnemer nimmer gehouden tot vergoeding van enige andere van buiten afkomende schadeoorzaak.
 4. Opdrachtnemer is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van opdrachtnemer of van hen, die door opdrachtnemer te werk zijn gesteld op de door opdrachtnemer opgedragen werk(en).
 5. opdrachtnemer zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden, zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
 6. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd, draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade, of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van opdrachtnemer.
 7. Werkzaamheden in de buurt van kabels en leidingen van opdrachtgever hebben automatisch tot gevolg dat schades als gevolg van werkzaamheden aan deze zaken nimmer tot aansprakelijkheid leiden. Dit geldt ook voor gevolgschades. Een en ander is ook uitgesloten, indien deze (graaf)werkzaamheden door derden, in opdracht van opdrachtnemer, worden uitgevoerd.
 8. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.

 

Artikel 16 Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
 • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen;
 • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
 • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
 1. Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien opdrachtnemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. In geval van een beroep op de rechter is de rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer bevoegd tenzij dwingend een andere rechter is voorgeschreven.

Tijdens de vakantieperiode zijn wij beperkt bereikbaar.